Tornar a REPERTORI

"ELS APARCATS"

RSGAE: 10.632.291

 

Comèdia en un acte dividit en dos quadres. Duració 45 minuts. Dos actrius i dos actors.

Personages: Clara, Fany, Màxim i Nicolau.

L'acció en una sala d'hospital. Época actual.

 

Sinopsis argumental:

 

En una sala d'hospital es troben dos hòmens majors, de més de setanta anys, els quals han passat per la desagradable experiència d'haver segut “aparcats”, o més pròpiament dit, abandonats pels seus familiars en motiu d'algun imprevist viage, unes vacacions en les quals no contaven, o veges tu a saber per quin motiu. El cas és que cada dia, més cantitat de vells es veuen en casos com el que ací es planteja.

 

Màxim i Nicolau són dos persones totalment distintes en la seua personalitat. L'apocament i tristor de un contrasta en el modo d'encarar la vida de l'atre. Un, optimiste que mira sempre al davant i atre, pessimiste que enfronta el futur sense cap de confiança.

 

Màxim, l'optimiste, és també un gran narrador capaç d'inventar les més curioses anècdotes, en el fi de alegrar a qui el rodeja... o veges a saber si no ho farà per a donar-se confiança a si mateix... Clara i Fany, mare i filla, són dos àngels bons per als vells; una treballa en la casa com a enfermera i l'atra, que encara estudia, està fent pràctiques com a becaria al mateix temps.

 

Els quatre personages interpretaran escenes molt humanes i totalment subjectes a la realitat, si deixem a banda les ocurrències de Màxim en les historietes que s'inventa, o en els proyectes que planteja difícilment realisables. Pero... Mira per a on, les coses a vegades solen tindre un final més feliç de lo que es creu, i aixina lo que pareixia ser una vida trista en el “aparcament”, podria resultar alguna experiència digna de tindre en conte.

 

Que les ilusions es complixquen a vegades també és possible ¿no?...

Tornar a REPERTORI