Tornar a REPERTORI

 

"LA BROMA"

RSGAE: 3.719.009     ISBN: 84-920101-3-4

 

Monòlec d’intriga en un acte. Duració 30 minuts. Un actor.

Personages: Emili.

L'acció en un recint ajardinat. Época actual.

 

Sinopsis argumental:

 

Emili era un bromiste. Des de jove sempre estigué dispost a gastar bromes a tot lo món, involucrant en elles a amics, familiars, coneguts, o inclús als estaments oficials que de volta en quan qualsevol de nosatres, com a ciutadans, solem visitar.

 

Hui, des d’un banc de jardí ens conta les seues experiències com a bromiste, i ens referix els distints modos de programar les bromes per a que resulten efectives, i sobre tot gracioses, puix diu que una broma si no fa riure al mateix embromat, no passarà de ser un acte més o manco sense trellat.

 

Ens parla, cóm no, d’Andreu. Un amic de joventut al que mai havia pogut embromar, degut a certes particularitats que produïxen l’efecte contrari en les condicions que deu de tindre l’embromat. I és el cas, que en Emili s’havia obert la fixació de no considerar-se com a un verdader bromiste, fins que no li poguera gastar una a Andreu que fora sonada.

 

Com aquell que és constant sol obtindre premi, per fi arribà el dia en que Emili podria preparar una bona al seu amic, i aprofitant la circumstància de tindre que coincidir en el treball un fi de semana, preparà en tot gènero de detalls, els quals anirà explicant a lo llarc de l’actuació, la que sense cap de dubte seria la broma perfecta que el resarcira de sos fracassos anteriors.

 

Arribat el moment esperat, Emili escomençà a posar en marcha els prolegòmens de l'acció, i en el moment de dur-lo a cap... Bo, pense que seria millor no acabar de contar ací el desenllaç, puix contat per boca d’Emili, l’efecte serà totalment superior. Li ho assegure.

 

Tornar a REPERTORI