"¿De qué es queixa?" ©


                                (Un FILÒSOF i un GEPERUT, junt a la taula d’un café)
 

GEP -    Vostés els filòsofs tenen un modo molt particular d’entendre la vida.

FILO -  (Somrient) La seua sí és una apreciació particular de jujar als filòsofs, molt arriscada per cert, ¿no creu?...

GEP -    Res d'això. Accepte al menys que són vostés molt especials.

FILO -   ¿Per qué assegura semejant cosa?

GEP -    Per experiència. No sé cóm se les arreglen, que sempre veuen les coses distintes a com les veu tot lo món.

FILO -   ¡Home!. Precisament distintes...

GEP -    Sempre li trauen punta a tot per a confondre a la gent.

FILO -   No és aixina... Vorà; hi ha distints punts en els que un filòsof pot centrar s’atenció sense tindre que confondre a ningú. I en tot cas, serà la gent que vosté diu la que estarà equivocada.

GEP -    ¿Ho veu? Ya li està pegant la volta al plantejament que yo li he expost.

FILO -  Mire. Tractar les causes i efectes dels fets naturals és una part fonamental de la filosofia, i per tractar-ho en objectivitat, no es contraria a ningú, simplement s’exponen els fets.

GEP -    ¡Ya! ¿I quan prediquen que cal tindre paciència, qué?

FILO -   No tots els filòsofs solen predicar eixes coses, entre atres motius perque predicar no és cosa nostra, no obstant en eixe aspecte, sí és de veres que una part de la filosofia és contemplar la fortalea o serenitat d'ànim per a soportar les vicissituts de la vida.

GEP -    ¡Hui! ¿I això no sona a tindre que conformar-se en lo que es té?...

FILO -   Si vosté ho vol vore així...

GEP -    Mire, mire. Això és parauleria per a donar-li la volta a tot, i quedar sempre com a que vostés tenen la raó.

FILO -   (Pausa breu) Hi ha més aspectes humans dels que pot tractar un filòsof, sense caure en eixes maldats de les que vosté abomina.

GEP -   ¿Veu? I damunt sempre empleant paraules poc corrents, ¿i sap per qué?, perque quant menys se’ls entenga, millor.

FILO -   No sé a on vol anar a parar en tot això que vosté diu, pero una cosa està molt clara; i és precisament en ella en la que devem coincidir filòsofs i no filòsofs.

GEP -    ¿I és?...

FILO -   Que hi ha lleis naturals per a tots els humans, que tots estem immersos en elles, i que la Naturalea tot ho ha fet be.

GEP -    (Irritat) ¡Això sí que no!

FILO -   ¿No se ho creu?...

GEP -     (Alçant-se) ¡Cóm que la naturalea tot ho fa be? ¡Mire cóm em feu a mi!

FILO -   (Després d’una pausa en que el mira pensatiu) Pero, amic meu, ¿de qué es queixa?... Vosté està molt ben fet per a ser un geperut.

(Teló)

 

***************

Tornar a ESQUETS