"L'amulet" ©

(Dos hòmens en un cantó. U i ATRE)

 

U -      ¿I qué saps tu del meu amulet?

ATRE - No res. Pero m'han dit que és una maravella per a cridar a la bona sort.

U -      ¿I per això vols que te'l done?...

ATRE - Bo... Que me'l dones de bades, no. Pero sí m'agradaria que me'l vengueres.

U -      ¿I per qué te'l anava a vendre?

ATRE - ¡Home!, ¿és que tu no necessites diners?

U -      Clar que necessite diners. I per això precisament vaig comprar l'amulet, perque estic segur de que ell em farà guanyar tot el que necessite.

ATRE - ¡Eres un porc egoiste!

U -      ¡Che, tu!, ¿a qué ve això de dir-me egoiste?... ¿És que tu no el vols per a lo mateix?

ATRE - Puix mira, no. Yo no el vullc pels diners.

U -      ¡Ah! ¿no?

ATRE - Yo el vullc per la salut, per a mantindre'm sa i eixes coses.

U -      ¡Ya!

ATRE - Ademés, que fa temps vaig llegir un llibre que parlava de tot això de la sort, i dia que els amulets no aprofiten per a qüestions dels diners.

U -      ¿I eixe llibre era de fiar?...

ATRE - Posava com a eixemple que si els amulets aprofitaren per atraure els diners, la loteria només li cauria ad aquells que en tingueren u. I no ocorre aixina, ¿no?...

U -      (Pensatiu) Puix no se m'havia ocorregut pensar en això... I ara que ho dius, el qui me'l va passar a mi no era massa ric que diga'm.

ATRE - ¿Ho veus? Els amulets només aprofiten per a dur felicitat i salut i coses d'eixes... Per ad això sí que son bons.

U -      (Darrere d'una pausa breu) Escolta, ¿saps lo que estic pensant?

ATRE - Qué.

U -      Que a lo millor te venc l'amulet.

ATRE - (Content) ¿De veres?...

U -      Sí, perque yo per a lo que de veres el volia era per a vore si encertava una primitiva... i crec que tens raó en que si aprofitara per ad això, no hi haurien pobres en amulets.

ATRE - Clar, home. Ya ho dia el llibre, no obstant per a lo demés sí que son efectius.

U -      Això serà...

ATRE - Llavors, ¿me'l vens?

U -      Be... ¿Em donaries dèu euros per ell?

ATRE - (Sense pensar-se-ho) ¡A la de tres! (Trau un billet de la bojaca i li'l dona)

U -     (Traent un amulet que li dona a canvi) Mira, no sé si no donarà diners... Pero al menys a mi ya m'ha fet guanyar cinc euros... perque el comprí per cinc...

ATRE - Això no serà res comparat en la bona salut que a mi em pot donar per tindre'l. Per cert, ¿qui et vengué a tu l'amulet?

U -      Me'l proporcionà un captador.

ATRE - ¿Un captador?...

U -      Sí. Un pobret que demana almoina en la porta de Correus, que té el sida, i que li varen tallar les dos cames per una cangrena.


 

(Teló)

 

***************

Tornar a ESQUETS